Verkoopsvoorwaarden

Klik hier om de verkoopsvoorwaarden te downloaden.

Armando’s Vineyard is een handelsmerk van Mercurius DM bvba, Neeroeterenstraat 43, 3680 Maaseik, info@armando.be, T 089863224, F 089861777, ondernemingsnummer: BE 0864 908 814, btw-nummer: 864 908 814. RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren. Aldus gelden de verkoopsvoorwaarden zoals vastegesteld door Mercurius DM.

1. Bindende kracht van de voorwaarden

Behoudens strijdig beding, bij geschrift en op uitdrukkelijkewijze, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden het geheel van akkoorden die tussen partijen werden overeengekomen, niettegenstaande elke strijdige bepaling die op de documenten van de klant mocht voorkomen. Derhalve heeft de sluiting van onderhavige overeenkomst het gevolg dat de klant toetreedt tot onze algemene voorwaarden, zonder enig voorbehoud, en dat hij verzaakt aan het beroep op andere voorwaarden. In geval van tegenspraak tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere, zijn het deze laatste die gelden.

2. Vertegenwoordiging

De verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zullen slechts in voege treden na schriftelijke bevestiging van onzentwege.

3. Verzending

Tenzij anders overeengekomen, zijn de door ons verkochte goederen leverbaar te Maaseik (Opoeteren), alle taksen vracht en verpakking zijn ten laste van de klant. Zij reizen op rekening van de bestemmeling, zelfs indien zij vrij van vracht en rechten aan huize van de koper moeten geleverd worden. Geen enkele terugzending zal aanvaard worden zonder voorafgaande toelating.

Bij levering van onze goederen door derden, reist de koopwaar altijd op risico van de bestemmeling. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecifiëerd door de Klant in zijn bestelling.

De verzendingskosten zijn voor België: 12 euro tot 6 flessen, 16 euro van 7 tot 12 flessen en 20 euro van 13 tot 24 flessen.

De verzendingskosten zijn voor Nederland: 19 euro tot 6 flessen, 23 euro van 7 tot 12 flessen en 27 euro van 13 tot 24 flessen.

Voor grotere hoeveelheden worden verzendkosten op maat berekend.

4. Verzakingsrecht 

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen, kan de Klant de goederen binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. 

Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. De klant betaalt zelf de verzendingskosten om het product terug te sturen. 

Mercurius DM/Armando's Vineyard aanvaardt in geen geval teruggestuurde geopende flessen, tenzij het gaat om wijnen met kurksmaak zoals in het volgende punt bepaald.

5. Kurksmaak 

Mercurius DM/Armando's Vineyard zal flessen met een kurkprobleem vervangen op voorwaarde dat de klant de slechte fles (zo vol mogelijk) en met originele kurk terugbezorgt. Wij vervangen deze wijn met eenzelfde fles die op dat moment in verkoop is (dat kan een ander jaartal zijn). Wij betalen geen flessen terug. 

In deze gevallen vervangen wij geen slechte flessen: 
- wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
- wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
- wijnen die niet bij Mercurius DM/Armando's Vineyard aangekocht werden

6. Termijnen

De leveringstermijnen worden bepaald in onze bijzondere voorwaarden. Behoudens uitdrukkelijke en bijzondere geschreven bepaling, waarborgen wij nooit een levering op een vastgestelde datum en een verwijl in de verzending kan voor ons het toekennen van schadevergoedingen of intresten niet veroorzaken. Zelfs wanneer er een uitdrukkelijke overeenkomst bestaat, zijn wij in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden ondermeer beschouwd: algemene of gedeeltelijke stakingen, oproer, ongevallen, machinebreuk, branden, schaarste van vervoermiddelen of grondstoffen, gebrek aan drijfkracht, weersomstandigheden als vorst, uitzonderlijke regenperiode, overstromingen, grote droogte enz. hetzij in onze instellingen of bij onze leveranciers.

7. Protesten

Om geldig te zijn dient de klant eventuele klachten bij aangetekend  schrijven kenbaar te maken binnen de acht dagen nadat hij normalerwijze kennis had van het feit dat aanleiding geeft tot zijn klacht of na vaststelling van de gebreken.

8. Prijzen en facturatie

Tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden gelden de prijzen op de prijslijsten in voege op de datum van de bestelling.

Prijsveranderingen tengevolge van onvoorziene gebeurtenissen, toevallen of niet te verhelpen gevallen geven aanleiding naar onze keuze tot prijswijzigingen ofwel tot de vernietiging van de bestelling, zonder beroep te kunnen doen op de rechtbank. Mercurius DM/Armando’s Vineyard behoudt zich het recht voor om na voorafgaande aanmaning de uitvoering van een lopende opdracht stop te zetten of te onderbreken indien blijkt dat de vervallen facturen niet tijdig betaald worden en zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade die de klant zou lijden ingevolge deze stopzetting of onderbreking. Geleverde goederen blijven eigendom van Mercurius DM zolang zij niet volledig betaald zijn. 

9. Betaling

Betalingen zijn mogelijk via Ogone (debet- en creditkaarten), via overschrijving of contant bij afhaling in de Tienda van Armando's Vineyard (Neeroeterenstraat 43, 3680 Maaseik).

Behalve tegenstrijdige bepaling onzerzijds, of afwijkende overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar op de zetel van de maatschappij te Opoeteren-Maaseik zonder korting in de munt die wettelijk in omloop is in België. Het aanvaarden van wissels houdt geen schuldvermindering in en doet geen afbreuk aan deze betalingsvoorwaarden. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tegelijk met zich :

a) het verschuldigd zijn van een verwijlintrest berekend volgens de discontovoet van de Nationale Bank, die van toepassing is op de vervaldag van de factuur, verhoogd met 3 % en met een minimum van 12 % per jaar;

b) het verschuldigd zijn van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding voor een som van 10 % van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van 125 euro.

In geval er betalingstermijnen worden toegestaan of indien betaling in schijven werd overeengekomen, zal het volledige saldo in éénmaal opeisbaar zijn indien ook maar één afbetaling niet op de voorziene termijn is betaald. Niet-tijdige betaling van afkortingen of bedongen voorschotten, geeft ons het recht om de leveringstermijnen op te schorten zonder dat dit voor de koper aanleiding kan geven om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen en zulks onverminderd ons retentierecht op de te leveren zaak.

10. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren. Wij behouden ons het recht voor dusdanig geschil aanhangig te maken voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.